card

Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг:

 • "Олон улсын олимпиад болон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байрт шалгарсан элсэгчид сургалтын төлбөрийн 50-100 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
  • Олон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байр эзэлсэн элсэгчид 100 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 1-р байрт шалгарсан элсэгчид 100 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 2-р байрт шалгарсан элсэгчид 75 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 3-р байрт шалгарсан элсэгчид 50 хувь;

 

 • ЭЕШ-ын өндөр үнэлгээтэй элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн тодорхой хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
  • Суурь шалгалтад 700 буюу түүнээс дээш оноо авч ШУС-ийн БУС-ийн Багц 2-д элссэн элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 100 хувь
  • ШУС-ийн БУС-ын багц 3, ХУС-ын багц 2, ЭС-ийн багц 2 дахь багш мэргэжлийн хөтөлбөрт элссэн элсэгч нь ЭЕШ-д 650-750 оноо авсан бол 70 хувь, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100 хувь
  • Суурь шалгалтад 650 буюу түүнээс дээш оноо авч ШУС-ийн БУС-ийн Багц 2-т элссэн элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 50 хувь
  • Суурь шалгалтад 750 буюу түүнээс дээш оноо авч ШУС, ХШУИС, Завхан сургууль, Эрдэнэт сургуульд элссэн элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 50 хувь
  • Суурь шалгалтад 780 буюу түүнээс дээш оноо авч ХЗС, БС, ОУХНУС-д элссэн элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 50 хувь
  • МУИС-ийн Байгаль эх лицей сургуулийн төгсөгч нь суурь шалгалтад 650 болон түүнээс дээш оноо авч ШУС-ийн БУС, ХШУИС-д элссэн бол сургалтын төлбөрийн 50 хувь
  • ХШУИС-ийн 2+2 хөтөлбөрт элссэн элсэгчийг дэмжих бодлогоор сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэгийг тус тус олгоно."

 

 • Бусад тэтгэлэг: "Амжилттай суралцагчдыг дэмжих арван төрлийн тэтгэлэг байдаг.
  • МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг
  • Гадаад, дотоодын хувь хүн, байгууллага, сангийн нэрэмжит тэтгэлэг
  • Оюутан солилцооны тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд нэг хичээлийн жилд 300 гаруй оюутан хамрагдах боломжтой." 

Академик тэтгэлэг

 • -ЭЕШ-ын элсүүлэх мэргэжлийн хоёр хичээл тус бүрээр оноо нь 800 бол 100%, 750-иас дээш бол 50%-тай тэнцэх мөнгөн дүнгээр тэтгэлэг олгоно.
 • Сурах боломж олгох тэтгэлэг- СЭЗИС-ийн элсэлтийн босго оноог бүрэн хангасан, суурь боловсролын гэрчилгээний дүн 90%-иас дээш, суралцах чин хүсэлтэй, зорилтот бүлгийг 4 хүртэлх элсэгчид тус бүр сургалтын төлбөрийн 3 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгоно.
 • Ирээдүйн манлайлагч тэтгэлэг- ЭЕШ-ын дундаж оноо нь 700-750, суурь боловсролын гэрчилгээний дүн 90%-иас дээш байх

Бусад тэтгэлэг:

 • Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг
  • СЭЗИС-д амжилттай суралцаж буй бакалаврын түвшний өдрийн хөтөлбөрийн оюутан байх
  • Хоёр улирал дараалан тус бүр 15-аас багагүй багц цагийн хичээл судалсан байх бөгөөд доорх шалгуурын хангасан оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгодог. Үүнд:
  • Улирлын голч дүн нь
  • 3,4- 3,59 бол 25 хувь
  • 3,6- 3,79 бол 50 хувь
  • 3,8- 4,00 бол 100 хувь сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө.
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний ажилд оролцсон байх
 • Сургуульдаа хувь нэмэр оруулах: сайн үйл санаачлан гүйцэтгэх, сургуулийн алба, нэгж, номын санд ажиллах /оюутан зөвлөх, хөтөч оюутан, туслах оюутан гэх мэт/
   

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

 • Суурь шалгалтын хэмжээст оноо 800 бол 30 %
 • 750-799 бол 20 %
 • 700-749 бол 10 %-ийг тус бүр сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө.

Бусад тэтгэлэг:

Бакалаврын өдрийн хэлбэрээр чанарын сайн үзүүлэлттэй суралцаж буй оюутан дараагийн улиралд сонгосон үндсэн мэргэжлийн хичээлүүдийн сургалтын төлбөр төлөхдөө хуримтлуулсан голч дүн нь

 • 3.9-4.0 бол 10 хувийн
 • 3.8-3.89 бол 8 хувийн
 • 3.7-3.79 бол 6 хувийн
 • 3.6-3.69 бол 4 хувийн хөнгөлөлт тус тус үзүүлнэ.
   

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

 • ЭЕШ-ын 600-аас дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.
 • ЭЕШ-ын 600-аас дээш оноотой ЭРЭГТЭЙ элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй
 • МУБИС-ийн кредитийн тэтгэлэг-1-4 кредитийн хөнгөлөлт


Бусад тэтгэлгүүд:

 • Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг
 • Ерөнхий сайдын тэтгэлэг
 • ТББ болон Олон улсын байгууллагын тэтгэлэг
 • Орон нутгийн ИТХ, ЗДТГ-ын тэтгэлэг
 • Оюу толгой хөтөлбөрийн тэтгэлэг
 • Зориг сангийн тэтгэлэг
 • Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг


 

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

 • Олон улс, улсын олимпиадад эзэлсэн байраас хамааран дараах байдлаар сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө.
  • I байр- 100%;
  • II-V байр 70%;
  • VI-X байр 50%;
  • XI-XV байр 30%.
 • Аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц уралдаан, тэмцээнд
  • I байр 50%;
  • II-V байр 30%;
  • VI-X байр 20%;
  • XI-XV байр 10%,
 • ЭЕШ-ын онооноос хамаарч
  • 760-аас дээш 100%;
  • 750-759 оноотой бол 30%;
  • 650-699 оноо авсан бол 15%-ийг тус бүр сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө.

Бусад тэтгэлэг:

 • 6 улирал дараалан “А” үнэлгээтэй суралцсан бол сургалтын төлбөрийн 10%
 • 8 улирал-15%
 • 10 ба түүнээс дээш-20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
   

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

 • 800 оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө
 • 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.
 • 600-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө.
 • Их засаг лицей сургуулийн төгсөгчдийг эхний жилийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь хөнгөлнө
   

Блокын гарчиг / layout