card

Сургалтын хөтөлбөр

Бага ангид

I анги

I анги

1-р ангиас эхлэн шинэчилсэн цөм хөтөлбөр дээр нэмээд англи хэл ба математик сонгон хичээл үзнэ.

III анги

III анги

3-р ангиас эхлэн ерөнхий шинжлэх ухааны хичээлийг гадаад багш англи хэл дээр заана.

IV анги

IV анги

4-р ангиас мэдээлэл технологийн хичээл орно.

Дунд, ахлах ангид