card

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр

“Шинэ Үе” сургууль нь анх 2016 онд олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн горилогч сургууль болсон бөгөөд 2018 онд "IB World School"-ын эгнээнд элсэн орж, олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр явуулах эрхтэй болсон. Бид 2018 онд 7 сурагч, 2019 онд 6 сурагч, 2020 онд 23 сурагч, 2021 онд 18 сурагч тус тус элсүүлээд байна. 2018 оноос хойш хоёр дахь төгсөлтөө 100% дипломтой төгсгөсөн амжилттай байна.

 

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн гарын авлага ба бусад журам