Шинэ Үе сургуулийн НУЗАН-ээс цуврал болгон хүргэж буй "Монголын нууц товчоо" цахим контентийн 2-р хэсгийг толилуулж байна.

Эх сурвалж: